Asemakaavaluonnos asetetaan kunnanhallituksen päätöksellä 4.3.2019 § 60 nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten; kaava-aineisto, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luontoarvojen perusselvitys ovat nähtävillä 20.3.-18.4.2019 välisenä aikana kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla. Mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisena ja kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 18.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Kuulutus