KUULUTUS YHTEISLUPAHAKEMUKSESTA

Askolan ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen yhteishakemus kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.  Kuulutuksen julkaisupäivä: 13.5.2022.
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Hakija: Kuljetusliike K.A. Löfgren Ky, Moreenitie 10, 07170 Pornainen Hakemuksen mukainen toiminta: Hakija hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle sekä murskaukselle Pornaisten Kirveskoskella sijaitsevalle Mäkelän kallioalueelle, tilalle Mäkelä (611-403-4-36). Kiinteistöllä ei aiemmin ole ollut maa-ainesten ottotoimintaa.

Lähin asutus sijaitsee pohjois-, koillis- ja länsipuolella vähintään 300 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajasta. Lisäksi ottamisalueen itäpuolella on vapaa-ajanasutusta noin 500 metrin etäisyydellä. Alueelle kuljetaan osoitteen Kirveskoskentie 394 kohdalta kääntyvän nimeämättömän yksityistien kautta. Liikennemäärä on keskimäärin 10-30 käyntiä työpäivässä, kun alueella toimitaan.

Haettu kiviainesten otto- ja jalostusmäärä on 360.000 m³ ktr. Lupaa haetaan viideksitoista vuodeksi. Alueella toimitaan maanantaista perjantaihin klo 7-22, paitsi kuljetuksia voi olla myös viikonloppuisin. Toiminnassa voi olla taukoja. Ennalta arvioiden toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu- ja pölypäästöt. Toiminnan vaikutuksia hule- ja kaivovesiin on myös suunniteltu seurattavaksi.

Kuulutus on nähtävillä Askolan ja Pornaisten kuntien verkkosivuilla 13.5.-20.6.2022. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä 13.5.-20.6.2022 www.julkipano.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää ensisijaisesti www.julkipano.fi –sivuston kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu@askola.fi. viimeistään 20.6.2022.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola, etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7639 420

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta