Varhaiskasvatuksesta tukea vanhemmuuteen

Pornaisten varhaiskasvatuksessa eletään kiivasta muutosten ja kehittämisen aikaa. Linnunlaulun päiväkodin laajennushanke on käynnistynyt vauhdikkaasti alkukeväästä ja uuden laajennusosan seinät rakentuvat nopealla tahdilla. Päiväkodin laajennus mahdollistaa kahden erillisen yksikön siirtymisen saman katon alle. Aikataulun mukaan laajennus valmistuu keväällä 2022. Päiväkodin uusien seinien lisäksi myös koko kunnan varhaiskasvatuksen sisällöllistä ja pedagogista toimintaa kehitetään ja yhtenäistetään huomioimaan pornaislaisuuden erityispiirteet ja arvot.

Pornaisten varhaiskasvatuksessa on jo pidempään pohdittu, miten perheitä ja vanhemmuutta voitaisiin varhaiskasvatuksessa tukea. On tiedostettu, että ennaltaehkäisevä ja pienikin tuki vanhemmalle voi olla tarpeellista ja kauaskantoista. Henkilökunnan kesken on herännyt keskustelua ja joskus huoltakin perheiden hyvinvoinnista ja vanhempien jaksamisesta.

Varhaiskasvatukseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitusta, joka mahdollisti varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntijan palkkaamisen kuntaan kehittämään vanhemmuuden tuen materiaalia ja kouluttamaan henkilökuntaa aiheeseen liittyen. Vanhemmuuden tuen työryhmän ovat muodostaneet varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Hallanaro, varhaiskasvatuksen opettaja Terhi Harinen sekä hankkeeseen palkattu pedagoginen asiantuntija Sari Paatero.

Alunalkaen suunnittelimme järjestävämme vanhemmille tarkoitettuja ryhmämuotoisia tapaamisia, joissa käsiteltäisiin joitakin tarpeellisia teemoja, kuten haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaamista, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Hallanaro kertoo. Korona-pandemia toi kuitenkin omat rajoitteensa, eivätkä suunnitelmat ryhmätapaamisista päässeet etenemään.

Työryhmässä pähkäilimme, millä keinoin saisimme tukea vietyä perheille siten, että osallistuminen olisi mahdollisimman mutkatonta ja kynnyksetöntä. Keksimme tehdä videoita erilaisista vanhemmuutta tukevista teemoista ja viedä ne YouTubeen mahdollisimman helppoon muotoon jokaisen vanhemman ulottuville, varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Sari Paatero jatkaa.

Linkki vanhemmuuden tuen videoihin Pornaisten varhaiskasvatuksen Youtube- kanavalla

Varhaiskasvatuksen opettaja Terhi Harinen oli yhteydessä kunnan nuorisotyön Mediapajaan, jossa lähdettiin innokkaasti mukaan ideoimaan videoiden toteutusta pajaohjaaja Simo Tynkkysen johdolla. Videoiden kuvaukset ja editointi toteutettiin Mediapajassa, osana nuorten aikuisten omaa oppimisprosessia. Yhteistyö nuorten kanssa sujui mallikkaasti ja aikataulussa. Tämä oli hieno kokemus varmasti meille kaikille, Harinen toteaa.

Päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstö on osallistunut varhaiskasvatuksen perusteiden sisältöä käsitteleviin koulutuksiin.  Koulutukset on järjestetty sisäisesti varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntija Sari Paateron toteuttamana.

Vanhemmille suunnattujen videoiden lisäksi työryhmä on tehnyt varhaiskasvattajille suunnatun kirjallisen materiaalin, jonka pohjalta järjestettiin koko kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä.

Vanhemmuuden tuen materiaali on tarkoitettu vahvistamaan varhaiskasvattajien työtä vanhemmuuden tukemisessa ja yhteisessä kasvatustehtävässä. Materiaali koostuu neliosaisesta, vanhemmille suunnatusta videosarjasta sekä varhaiskasvattajille suunnatusta kirjallisesta oheismateriaalista.

Videoiden teemat käsittelevät vanhemmuuden osa-alueita, mentalisaatiota, perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaamista. Videot tukevat myös varhaiskasvattajia yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa, antavat ymmärrystä erilaisiin perheiden tilanteisiin ja vanhemmuuden haasteisiin sekä rohkaisee tukemaan vanhempia heidän vastuullisessa tehtävässään.

Varhaiskasvattajille suunnattu kirjallinen materiaali käsittelee samoja teemoja varhaiskasvatuksen ja kasvattajan näkökulmasta. Materiaali haastaa ja rohkaisee kasvattajaa analysoimaan omaa kasvattajuuttaan ja toimintamallejaan sekä kehittymään työssään positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan suuntaisesti.

Toivomme, että videot auttavat vanhempia pohtimaan omia toimintamallejaan kasvattajina ja valitsemaan mahdollisesti uusia, toimivampia ratkaisuja vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja koko perheen kesken. Muistuttaisimme vanhempia myös siitä, että varhaiskasvatushenkilöstön puoleen voi aina kääntyä, jos jokin asia lasten kasvatuksessa ja kehityksessä mietityttää. Yhdessä pohtien moni asia ratkeaa ja vanhempi voi saada vahvistusta tai vaihtoehtoja omaan toimintaansa, Paatero rohkaisee.