Peruskoulun jälkeen


Viimeistään yhdeksännellä luokalla nuoret miettivät, mitä haluavat tehdä peruskoulun jälkeen.   Osalla nuorista jatko-opintosuunnitelmat ovat selviä, mutta ei kaikille. Osalle nuorista jatkosuunnitelmat ovat hyvinkin epäselviä. Päätös tulevasta ammatista on 15–16-vuotiaalle vaikea tehtävä.

Apua tulevaisuuden miettimiseen nuori saa tietenkin peruskoulusta opinto-ohjaajalta, mutta apua voi myös hakea esim. etsivältä nuorisotyöntekijältä tai ohjaamosta.

OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMINEN

Oppivelvollisuuden laajentaminen astui voimaan 1.8.2021. Lakimuutosten tavoite on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uudistus etenee ikäluokka kerrallaan.

Uudistus koskee Suomessa vakinaisesti asuvia alle 18-vuotiaita ja lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka olivat keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla. Pääosin tämä tarkoittaa vuonna 2005 syntyneitä.

Tavoitteena lasten perusosaamisen turvaaminen

Oppivelvollisuuslain tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen sekä sivistys. Lakiuudistuksella pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Jokaiselle nuorelle tulee taata toisen asteen tutkinto ja siten lisätä hyvinvointia sekä työllisyysastetta.

Perusopetuksen päättävien tulee hakeutua toisen asteen koulutukseen

Hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että kaikki keväällä 2021 perusopetuksen päättötodistuksen saaneet hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa tai muulla tavoin. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Lakiin perustuen opiskelijalla on oikeus saada tehostettua opinto-ohjausta ja tarvittaessa henkilökohtaisempaa tehostettua tukea. Perusopetuksen päättämisen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneillä on myös oikeus myös kesäajan lisäohjaukseen.

Nuoren saatua opiskelupaikan on toisen asteen koulutuksen järjestäjällä (lukiolla tai ammattikoululla) valvonta- ja selvittelyvastuu opiskelijan opintojen aloittamisesta, edistymisestä ja oppivelvollisuuden päättymisestä. Oppivelvollisen huoltajan on myös huolehdittava siitä, että nuori suorittaa säädetyn oppivelvollisuuden.

Koulutus on maksutonta 20 ikävuoteen saakka

Toisen asteen opinnot ovat maksuttomia ja maksuttomuus on voimassa koko sen vuoden, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Myös oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet ovat maksuttomia. Maksuttomuus ei koske erityistä harrastuneisuutta vaativia opintolinjoja, kohtuullisia kustannuksia sisältäviä opintovierailuja, retkiä tai tapahtumia. Koulumatkan kuluihin opiskelija voi hakea Kelan myöntämää koulumatkatukea.

Koulujen opinto-ohjaajat tiedottavat yhteishausta sekä ohjaavat ja neuvovat asiassa oppilaita ja heidän huoltajiaan.

Kunnassa on oppivelvollisuuden valvontavastuussa oleva henkilö, johon voi olla yhteydessä. Pornaisten kunnassa valvontavastuussa oleva henkilö on Pornaisten Yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Heidi Kärkkäinen; s-posti heidi.karkkainen@edu.pornainen.fi, p. 040 174 5086

Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii uudistuksesta nuorille ministeriön Instagram-tilillä @okmfi.

Yhteishaku: https://www.opintopolku.fi/.

Oppilaitosten opiskelu- ja kurssitarjontaan pääset tutustumaan suoraan oppilaitoksen linkeistä.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja ohjaamo tukevat opiskelussa onnistumista

Etsivä nuorisotyöntekijä tai ohjaamo ovat myös nuoren apuna ja tukena, jos koulupaikkaa ei saa tai jos lopettaa koulun kesken. Molemmat, niin etsivä nuorisotyö kuin ohjaamokin ovat nuorelle ilmaisia palveluita ja niihin on helppo ottaa yhteyttä puhelimella, netin kautta tai paikanpäällä. Etsivä nuorisotyöntekijä ja ohjaamon työntekijät voivat auttaa ammatteihin ja kouluihin tutustumisessa ja töiden hakemisessa. He voivat myös ohjata sinut muihin tarvitsemiisi palveluihin, kuten nuorten työpajalle.

Esimerkkejä arjen tilanteista, joissa etsivästä nuorisotyöstä voisi olla opiskelijalle hyötyä

  • Nuori hoitaa asioitaan aina viime tingassa tai myöhässä ja asioiden hoitaminen on nuorelle haastavaa yksin, ilman tukea.
  • Nuori palaa asioimaan aina saman ongelman kanssa, eikä pääse omatoimisesti asian kanssa eteenpäin, mutta ei ole selkeää tahoa, jonne nuori pitäisi ohjata.
  • Nuorella on tarve monille eri palveluille tai hänen tulee asioida useammassa virastossa saadakseen asioitaan eteenpäin ja nuori ei saa asioita hoidettua ilman tukea.

Pornaisten etsivä nuorisotyöntekijä Miia Valkonen s-posti miia.valkonen@pornainen.fi, p. 0401745069

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi perustellusta syystä:

  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
  • Keskeytys äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi.
  • Keskeytys vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi. Jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana.
  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Keskeyttämistä haetaan kirjallisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
Opintoihin hakeutumisen osalta:
Pornaisten Yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Heidi Kärkkäinen, s-posti muotoa heidi.karkkainen@edu.pornainen.fi, p. 040 174 5086

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen: sivistysjohtaja Jari Wäre, s-posti muotoa jari.ware@pornainen.fi, p. 040 174 5015

Tukea opiskelussa onnistumiseen: etsivä nuorisotyöntekijä Miia Valkonen s-posti muotoa miia.valkonen@pornainen.fi, p. 0401745069

Yhteystiedot


Etsivä nuorisotyöntekijä

Miia Valkonen

miia.valkonen@pornainen.fi

puh. 040 174 5069

 

Opinto-ohjaaja

Heidi Kärkkäinen

heidi.karkkainen@edu.pornainen.fi

puh. 040 174 5086