NUORISOAVUSTUKSET


Nuorisoavustus on nuorisovaltuuston jakama avustus nuorten järjestämään toimintaan ja
tapahtumiin. Sivistyslautakunta on valtuuttanut nuorisovaltuuston jakamaan 1000 EUR
vuodessa nuorten itsensä toteuttamiin tapahtumiin, retkiin tai muuhun uuteen toimintaan
kuten uusien toimintaryhmien perustamiseen.

Hakukelpoisuus

Tukeen ovat oikeutettuja alle 29-vuotiaista pornaislaisista koostuvat ryhmät. Ryhmien ei
tarvitse edustaa rekisteröityä yhdistystä. Toiminnalle tulee nimetä kaksi täysikäistä vastuuhenkilöä.

Hakeminen

Nuorisoavustusta voi hakea 1.2–15.5. tai 1.9-30.11 välisenä aikana.
Hakulomake löytyy kunnan internet sivuilta. Hakemukset käsitellään kahden kuukauden
sisällä hakemuksen saapumista pois lukien lomakaudet.

Hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen:

Pornaisten vapaa-aikapalvelut
Nuorisoavustus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen

Avustuksen voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen: vapaa-aika(at)pornainen.fi
Avustusta haettaessa tulee avustuksen tarve aina perustella. Jos avustusta käytetään
toimintaan, jonka aikana kerätään varoja (esim. lippu- tai osallistumismaksuina), tulee
hakijan esittää se jo hakemuslomakkeella.

 

Avustuksen myöntämisperusteet

Avustusta voi hakea esimerkiksi harrasteryhmän perustamiseen, opintomatkaan,
tapahtuman järjestämiseen tai muuhun lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.
Avustusta myönnetään yhdelle projektille haetun summan ja jäljellä olevien määrärahojen
perusteella harkinnanvaraisesti. Arvioinnissa painotetaan toiminnan vaikuttavuutta
pornaislaisten lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin.

Avustuksen myöntämisessä arvioidaan seuraavia asioita:
toiminnan eettisiä periaatteita
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta
terveitä elämäntapoja
ympäristön kunnioittamista ja kestävää kehitystä

Avusta myönnetään
nuorten suunnittelemaan toimintaan, jossa lasten ja nuorten rooli on aktiivinen
hyödyttää pornaislaisia alle 29-vuotiaita lapsia ja nuoria
konkreettista ja toteutettavaa
saman vuoden tapahtumiin ja toimintoihin

Eduksi katsotaan
nuorten tekemät järjestelytyöt toiminnoissa (esim. bussin tai artistin tilaus)
toiminnot toteutetaan yhdessä muiden kanssa (esim. järjestö, koulu, kunta tai yritys)
toiminnosta on mahdollista tulla pysyvää tai se on suunniteltu pysyväksi
toiminta on tavoitteellista
toiminta sopii siirrettäväksi muille

Avusta ei myönnetä
normaaliin jo vakiintuneeseen toimintaan
jälkikäteen jo toteutetuille tai aloitetuille toiminnoille (hakemus tulee jättää ennen
toteutusta)
palkkoihin, palkkioihin tai päivärahoihin (paitsi esim. esiintyjille, ulkopuolisille
ryhmien vetäjille yms.)
henkilökohtaisiin harrastus- tai koulutuskustannuksiin
alkoholi- ja tupakkatuotteisiin

Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon rahoitus on myönnetty.

Avustus maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan, kun
vastuuhenkilöksi nimetty täysi-ikäinen hakija on allekirjoittanut päätöksen. Toinen erä
maksetaan kun ennalta sovitut toiminnot on toteutettu, raportti ja tositteet palautettu.
Toiminnan toteutumisesta ja avustuksen käytöstä raportoidaan nuorisovaltuustolle.
Tositteet tulee toimittaa raportin yhteydessä.
Nuorisovaltuusto raportoi myönnetyistä tuista ja toteutuneista tapahtumista
sivistyslautakunnalle.

Mikäli avustettava toiminta ei toteudu tai toiminnan järjestäjät eivät raportoi
nuorisovaltuustolle avustuksen käytöstä ja toiminnan toteutumisesta, voidaan avustus
periä takaisin

Yhteystiedot


Vapaa-aikatoimi
Kirkkotie 176,
07170 Pornainen
vapaa-aika(at)pornainen.fi