YLEISAVUSTUS LIIKUNTA- JA NUORISOTYÖTÄ TEKEVILLE SEUROILLE JA YHDISTYKSILLE


Hakukelpoisuus

Liikunta- ja nuorisotyötä tekevien seurojen ja yhdistysten yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Pornainen. Toiminnan tulee kohdistua eri-ikäisten pornaislaisten liikuntaan ja liikunnan edistämiseen tai nuorisotyöhön liikunta- ja nuorisolain määrittelemällä tavalla.

Avustusta hakevan seuran tai yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden ennen avustuksen hakemista. Avustuksen hakijan on noudatettava kirjanpitolakia ja -asetusta sekä muita yhdistystoimintaa ohjaavia lakeja.

Hakijoiden on otettava toiminnassaan huomioon urheilun eettiset periaatteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusta saavan varainkäyttö sekä siihen liittyvät asiakirjat ja tositteet avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, myönnetty ja maksettu avustus voidaan periä takaisin osin tai kokonaisuudessaan.

 

Hakeminen

Toiminta-avustusten hakuaika on 15.4-15.5.2023. Avustuspäätös tehdään sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6. Hakulomake löytyy tältä sivulta.

Hakemus tulee toimittaa liitteineen allekirjoitettuna kirjallisesti määräpäivään (postileima) mennessä osoitteeseen:

Pornaisten vapaa-aikapalvelut
Toiminta-avustus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen

Yleisavustuksen hakulomake doc

Yleisavustuksen hakulomake pdf

 

Liitteet:

 • Yhteisön tai yhdistyksen hallituksen allekirjoituksin hyväksymä talousarvio ja
  toimintasuunnitelma
 • Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastajan lausunto

Toiminta-avustukset tulee kohdentaa sille varatulle tilille. Yksittäisiä kuitteja ja tositteita ei
tarvitse liittää hakemuksen mukaan. Kuitit ja tositteet tulee säilyttää mahdollista
lisäselvitystä varten 6 vuotta.

 

Yleisavustuksen myöntämisperusteet:

Liikunta- ja nuorisotyötä tekevien seurojen ja yhdistysten yleisavustus kohdistuu toiminnan vaikuttavuuteen ja toiminnan aiheuttamiin kuluihin alla olevan mukaisesti:

 • toiminnan vaikuttavuus (70 %)
 • toiminnan aiheuttamat kulut (30 %)

Vaikuttavuuden arvioinnissa painotetaan alle 29-vuotiaiden lasten ja nuorten osuutta toimintaan osallistuneista 80%. Lapset ja nuoret määritellään toiminta-avustuksissa nuorisolain mukaisesti alle 29-vuotiaiksi. Vaikuttavuuden arviossa yli 29-vuotiaiden aikuisten ja ikääntyneiden osuus on 20 %.

Mikäli toiminta on suunnattu erityisryhmille, tukea myönnetään lasten ja nuorten avustuksen mukaisesti. Erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, joiden osallistuminen yleisesti tarjolla olevaan harrastustoimintaan on vaikeaa vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi ja joiden ohjaamisessa tarvitaan soveltamista ja erityisosaamista.

 

Avustusta myönnetään:

 • liikunnan tai muun harrastustoiminnan järjestämiseen
 • muuhun liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa edistävään toimintaan
 • muun matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseen ja tukemiseen
 • lasten ja nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, kasvuun ja itsenäisyyden tukemiseen.

Yleisavustuksen myöntämisvuosi ja käyttövuosi ovat samat. Hakemuksessa tulee kertoa vapaamuotoisesti mihin toimintaan seura tai yhdistys hakee toiminta-avustusta. Lisäksi seuran ja yhdistyksen tulee tehdä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustusten käytöstä.

Jakoperusteiden mukaisia toimintoja tulee ilmetä myös toimintakertomuksessa ja toimintasuunnitelmassa.

 

Avustuksia ei myönnetä

 • Kiinteistöjen, liikuntapaikkojen tai toimitilojen kunnossapitoon
 • Voittoa tavoitteleville yhteisöille (esim. osakeyhtiöille)
 • Yksityishenkilöille
 • Uuden yhdistyksen perustamiskuluihin
 • Liiketaloudellista voittoa tavoitteleviin tapahtumiin tai hankkeisiin
 • Investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan
 • Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • Edelleen jaettavaksi kolmannelle osapuolelle (esim. stipendein tai apurahoin)
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, majoituskuluihin
 • Alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin (edustuskulut)
 • Kunnan tuottamiin omiin palveluihin
 • Avustusta ei voi käyttää hallintokuluihin tai vakuutuksiin
 • Avustusta ei myönnetä edeltävien vuosien toimintoihin


Vapaa-aikapalveluiden myöntämät avustukset ja stipendit

Toiminta-avustuksien ja stipendien rekisteriseloste

Yhteystiedot


Vapaa-aikatoimi
Kirkkotie 176,
07170 Pornainen
vapaa-aika(at)pornainen.fi