Kuntoutuspalvelut


Tuotamme asiakkaillemme kuntoutuspalveluita kaikissa jäsenkunnissamme. Kuntoutuspalveluitamme ovat terapiapalvelut, kuten toiminta-, puhe- ja fysiotepia sekä harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus, jota toteutetaan kotona, osastoilla ja ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat myös apuvälinepalvelumme.

Kuntoutus, terapia ja apuvälineet

Fysioterapia


Fysioterapiassa saat apua toimintakykysi ylläpitämiseen. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen lähete, jonka perusteella tehdään arvio kuntoutuksen tarpeesta. Neuvontaa ja ohjausta on mahdollista saada myös ilman lähetettä. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmässä, joko vastaanotolla, terveyskeskussairaalassa tai kotikäynteinä.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian asiakkaita ovat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Arviointiin ja ohjaukseen pääsee eri ammattiryhmien lähetteellä. Lasten fysioterapian tavoitteena on ennalta ehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Yhteystiedot

Aikuisten fysioterapia

Aikuisten fysioterapian asiakkaita ovat täysi-ikäiset, joilla vamma tai sairaus vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista kotona tai arjessa. Fysioterapiassa arvioidaan ja ratkaistaan yhdessä asiakkaan kanssa liikkeeseen ja liikkumiseen liittyviä ongelmia. Fysioterapian menetelmiä ovat mm. tutkiminen, terapeuttinen harjoittelu, kehon liikkeen- ja asennonhallinnan ja ryhdin ohjaus sekä yksilöllisen harjoitusohjelman laatiminen.

Terapia- sekä suoravastaanottokäynneistä peritään asiakasmaksu 11,40 euroa. Ryhmäfysioterapia käyntimaksu on 4,00 euroa/krt.

Peruuttamattomasta käynnistä perimme käyntimaksun hinnan kaikilta yli 15-vuotiailta.

Yhteystiedot

Puheterapia


Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa erilaisia puheen, kielen ja äänen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Tavoitteena on riittävän varhainen pulmien toteaminen, kuntouttaminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen.

Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen, ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen, kuten neuvolan, päivähoidon, koulun psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa.

Lasten puheterapia

Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa. Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Jos lapsen vaikeudet ovat laaja-alaisia, tarvitaan moniammatillisia tutkimuksia diagnoosin ja riittävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen järjestämiseksi. Tutkimusten pohjalta puheterapeutti ja muut asiantuntijat yhdessä lapsen vanhempien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia. Lapsen kohdalla on oleellista myös vanhempien ja läheisten ohjaus ja tukeminen.

Lapsi voi hakeutua puheterapiaan lääkärin, neuvolan, päivähoidon tai kouluterveydenhuollon suosituksesta. Terveystoimen puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen.

Aikuisten puheterapia

Aikuiset, yli 18-vuotta täyttäneet ohjautuvat puheterapiaan lääkärin lähetteellä.  Puheterapiaan hakeutumisen syinä voivat olla mm. kielellisten toimintojen vaikeudet (esim. puheen tuoton tai puheen ymmärtämisen vaikeudet), puhemotoriset vaikeudet (esim. dysartria) ja nielemisen vaikeudet

Aikuisneurologten asiakkaiden puheterapia toteutetaan terveyskeskuksen akuuttiosastoilla ja rajoitetusti avoterveydenhuollossa. Puheterapeuttisella kuntoutuksella pyritään puheen tuoton, ymmärtämisen, lukemisen, kirjoittamisen ja nielemisen kohentamiseen. Vaikeissa kommunikoinnin häiriöissä joudutaan usein etsimään ja harjoittamaan puhetta tukevia ja korvaavia keinoja yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Käyntimaksu 18 vuotta täyttäneiltä on 11,40 euroa.

Yhteystiedot

Toimintaterapia


Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa arvioidaan, ohjataan ja neuvotaan asiakasta erilaisissa toiminnoissa. Toimintaterapiaa annetaan vastaanotolla, vuodeosastolla ja asiakkaan lähiympäristössä esim. kotona tai päiväkodissa. Toimintaterapiassa on oleellista toimintaterapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö sekä yhteistyö omaisten ja terveydenhuollon muiden ammattilaisten kanssa.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiaan tullaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä, mutta asiakas itse tai hänen omaisensa voivat ottaa myös suoraan yhteyttä neuvontaa ja ohjausta varten.

Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ovat esimerkiksi

 • päivittäisten toimintojen arviointi ja ohjaus
 • käden toimintojen arviointi ja kuntoutus
 • apuvälineiden tarpeen arviointi, hankinta ja käytön opetus
 • asunnonmuutostöiden tarpeen arviointi ja suunnittelu
 • ohjaus, neuvonta ja konsultaatio

Aikuisten toimintaterapian käyntimaksu on 11,40€.

Peruuttamattomasta käynnistä perimme käyntimaksun hinnan kaikilta yli 15-vuotiailta.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapian tavoitteena on vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja näin tukea lapsen osallistumista arkipäivän tilanteisiin ikänsä mukaisesti. Lasten toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäynteihin. Terapiajaksot ostetaan toistaiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lapsilla, jotka ohjautuvat toimintaterapeutin tutkimuksiin, voi olla haasteita esimerkiksi

 • kädentaidoissa
 • kokonaismotoriikassa
 • näönvaraisessa hahmotuksessa
 • itsestä huolehtimisessa esim. pukeminen
 • leikkitaidoissa
 • tarkkaavaisuuden suuntaamisessa ja toiminnanohjaustaidoissa
 • aistitiedon käsittelyssä

Lasten toimintaterapiaan tullaan lähetteellä. Lähettävänä tahona voi olla hyvinvointineuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit, kiertävät erityislastentarhaopettajat, fysioterapeutit, puheterapeutit, lapsipsykologi sekä perheneuvolan psykologit. Toimintaterapeutti ottaa yhteyttä perheeseen sopiakseen tutkimusajankohdan.

Käynnit ovat maksuttomia.

Yhteystiedot

Apuvälinepalvelu


Tarjoamme lääkinnällisenä kuntoutuksena apuvälineitä toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen henkilöille, joiden omatoiminen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi. ( Perusteena, kts. sosiaali- ja terveysministeriön raportit ja muistiot 35/2018: Valtakunnallisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovustusperusteet)

Apuvälinetarve perustuu henkilökohtaiseen apuvälinetarpeen arviointiin ja tarvittavat apuvälineet lainataan maksutta tarvitsijan käyttöön. Apuvälineitä lainataan määräajan tai käyttötarpeen mukaan, jonka jälkeen tarpeettomaksi käyneet apuvälineet palautetaan puhtaina ja ehjinä takaisin.

Lainattavia apuvälineitä ovat mm.

 • Liikkumisen apuvälineet (mm. pyörätuolit, kävelytelineet, sauvat)
 • Hygienia-apuvälineet (mm. suihkutuolit, wc-korottajat)
 • Asuntojen ja muiden tilojen apuvälineet (mm. henkilönostolaitteet, kotihoitosänky)

Yksilöllisten, henkilökohtaiseen käyttöön tilattavien apuvälineiden, tulee olla hoidosta vastaavan lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattilaisen puoltamia. Hakemus tehdään terapeutin tai lääkärin vastaanotolla. Henkilökohtaiseen käyttöön tilattavat apuvälineet luovutetaan erillisen hakemuksen perusteella maksusitoumuksella.

Henkilökohtaiseen käyttöön tilattavia apuvälineitä ovat mm.

 • Tukilaitteet, ortoosit ja proteesit
 • Peruukit
 • Hoitosukat

Yhteystiedot