Omaishoito


Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, sairaan tai vammaisen henkilön erityisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki on lakisääteinen palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Omaishoidon tuki voidaan myöntää kuntayhtymän määrittelemien myöntämisperusteiden täyttyessä. Omaishoidontuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että kuntayhtymää sitova omaishoitosopimus.

Omaistaan tai läheistään hoitavan on mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, kun omaishoidontuki ei tule kyseeseen.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Omaishoito on tarkoitettu tilanteeseen, jossa hoidon tarpeessa olevan henkilön omainen tai muu läheinen haluaa ja kykenee vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla.Hoidettavan tulee hyväksyä hoitaja ja hoitojärjestely.

Omaishoidon tukea haetaan asiakasohjauksesta hakemuksella. Hakemus käynnistää palvelutarpeen selvittämisen, jonka pohjalta tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä. Lisätietoa omaishoidon tuesta, sen hakemisesta ja omaishoidon palveluista saa alueen asiakasohjauksen henkilökunnalta.

Linkki: Omaishoidon tuki

Yhteystiedot


puh. 019 226 0403

ma – to klo 8.00 – 15.00, pe klo 8.00 – 13.00
arkipyhien aattoina klo 8.00 – 13.00