Omaishoidon tuki


Omaishoito

Omaishoidon tuki on yksi kotona asumisen tukimuoto. Se on lakisääteinen sosiaalipalvelu (laki omaishoidon tuesta 2005/937, 2016/511), jonka järjestämisestä vastaa kunta. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus vaan harkinnanvarainen tuki, joka myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille, määrärahojen puitteissa.

Kriteereistä, hoitoisuusryhmien palkkiotasoista ja omaishoitajan vapaista saa lisätietoja Mäntsälän kunnan kotisivuilta:

Mäntsälän kunta – omaishoidon tuki

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Lisätietoja ikäihmisten perhehoidosta:
Perhehoidon koordinaattori Sarianne Jyrkkänen, puh. 040 664 6162.
Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä

Ikäihmisten perhehoito

Yhteystiedot