Kunnan katujen ylläpito ja katuvalaistus


Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- ja pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle. Kunta voi päättää kävelykadun, pihakadun ja muun erityistä liikennetarvetta palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden jakautumisesta. Tontinomistajalle näin määrättävä kunnossapitovelvollisuus ei kuitenkaan saa olla olennaisesti raskaampi kuin tontinomistajalle muutoin lain mukaan kuuluva kunnossapitovelvollisuus.

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tontille johtavan kulkutien kunnossapitovastuuseen kuuluvat myös rummun auki pitäminen ja aurausvallien poistaminen. Myös heinän ja nurmikon niitto ja kasvillisuuden poisto kiinteistön kohdalla kuuluvat tontinomistajalle.

Kunta voi päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain, taikka että määrätyllä kadulla tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää kelkalla kulkemiseen. Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava.

Katuvalaistuksen vikailmoitukset Porvoon Energia Oy:lle

Tee vikailmoitus julkisen alueen katulampusta merkitsemällä paikka kartalle, niin hoidamme asian kuntoon. Parhaiten saamme tiedon rikkoutuneista tai vioittuneista katuvalaisimista asiakkailtamme.

Voit myös tehdä vikailmoituksen soittamalla numeroon 020 690 144.

ELY-teiden kunnossapito


Uudenmaan ELY-keskus ja heidän kilpailuttamansa alueurakoitsija vastaavat Järvenpääntien (MT 151), Monninkyläntien (MT 146), Halkiantien (MT 1493), Mäntsälän-, Pornaisten-,Kirkko- ja Helsingintien (MT 1494), Vähä-Laukkoskentien sekä Porvoontien (MT 1492) ja näillä teillä mahdollisesti olevista kevyen liikenteen väylistä ja niiden kunnossapidosta tienvarsineen. Kunnossapitoon kuuluvat talvityöt sekä tienvarsiniitto 3 kertaa kesän aikana. Yksityisteiden ja maantien littymän näkemäalueen kunnossapidosta vastaa yksityistien tiekunta tai liittymäluvan haltija. Kesällä vesakot on raivattava ja korkea heinäkasvillisuus niitettävä. Talvella liittymien näkemäesteeksi kasautuvia lumivalleja on madallettava.  Liitteenä on ELY:n laatima ohje, jossa on myös mitoitusohjeita.

Yksityistien ja maantien liittymän näkemäalue

Asiakaspalvelun tiedot löytyvät:

ely-keskus

Yhteystiedot ELY-teiden osalta:

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 (24h/vuorokaudessa),
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Huom. tiedot välitetään alueurakoitsijalle. Yhteydenotto ei ole tilaus.

Tontinomistajan ilmoitus- ja varoitusvelvollisuus


Tontinomistajan on viipymättä ilmoitettava kunnalle havaitsemistaan liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana, sekä ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi. Ilmoitus ei ole tilaus. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla.

Yhteystiedot


Kunnan kadut 
tekninen isännöitsijä Jari Koskela

040 558 2969
kadut@pornainen.fi

Katuvalaistuksen vikailmoitukset
Porvoon Energia Oy, puh. 020 690 144 tai verkossa:
Ilmoita katuvalaistuksen viasta

 

ELY -tiet

Tienkäyttäjän linja 24h
0200 2100
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi