Potilaan oikeudet


Oikeusturvan parantamiseksi Suomessa noudatetaan lakia potilaan oikeuksista. Laki koskee kaikkea terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.

Potilasturvallisuus


Mäntsälän ja Pornaisten terveydenhuollossa on maaliskuussa otettu henkilökunnan käyttöön potilasturvallisuuteen liittyvä HaiPro-järjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen. HaiPro-järjestelmän avulla henkilökunta pystyy tuomaan helposti ja yksinkertaisesti esiin potilasturvallisuutta uhkaavat riskitekijät. Tavoitteena on löytää ja kehittää toimia, jolla kyseinen potilasturvallisuutta uhkaava tilanne saataisiin estettyä ja täten parannettua potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua. HaiPro-järjestelmä on käytössä lähes kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä.

Potilaan/asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan eikä hoidosta aiheudu mitään haittaa. Henkilökunta pyrkii huomioimaan potilasturvallisuuden kaikessa toiminnassaan. Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. 

Parantaaksemme potilasturvallisuutta on asiakkailla mahdollisuus tehdä vaaratapahtumailmoitus joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella.

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan/asiakkaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumat voivat olla läheltä piti -tilanteita, jolloin potilaalle/asiakkaalle vaarallinen tilanne huomataan ajoissa eikä potilaalle/asiakkaalle ehdi aiheutumaan siitä mitään haittaa. Ilmoitukset käsittelee potilasturvallisuudesta vastaava henkilö.

Sähköinen vaaratapahtumailmoitus tehdään internetin kautta. Lomakkeen täyttäminen on nopeaa ja yksinkertaista. Tärkeää on kuvata potilasturvallisuutta uhkaava tilanne mahdollisimman tarkasti, jotta asia voidaan käsitellä kyseisessä yksikössä ja tilanne voidaan jatkossa estää. Ilmoittaminen tapahtuu ilman omia henkilötietoja.

Potilasturvallisuusilmoitus ei ole asiakaspalautekanava.

Lisätietoja potilaan oikeuksista ja potilasturvallisuudesta: 
www.mantsala.fi.

Mikäli huomaatte puutteita potilasturvallisuudessa, voitte tehdä ilmoituksen joko terveyskeskuksesta saatavalla paperisella lomakkeella tai sähköisellä vaaratapahtumailmoituksella alla olevan linkin kautta:
potilaan/omaisen ilmoitus vaaratapahtumasta

Lisätietoa asiasta saa Mäntsälän ja Pornaisten terveydenhuollon henkilökunnalta.