Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen


Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, johon lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat, on astunut voimaan 1.1.2018.

Tulorajojen euromäärät tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin mukaisesti ja suurin ja pienin maksu tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksiluvun muutoksen mukaisesti joka toinen vuosi marraskuussa. Indekseillä tarkistetut euromäärät astuvat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä, viimeisin tarkistus 1.8.2018. Seuraava indeksitarkistus tulee 1.8.2020.

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti keskimääräisten varattujen viikkotuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta. Maksu voi kokoaikaisessa hoidossa olla nuorimmasta lapsesta enintään 289 € kuukaudessa, lasta koskevaa 27 € pienempää maksua ei peritä (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus ja tilapäinen hoito). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

 

Perheen
koko
Tuloraja
€/kk
Maksu % Korkein maksu,
jos tulot yli
2 2.102 10,7  4.802 €/kk
3 2.713 10,7  5.413 €/kk
4 3.080 10,7  5.780 €/kk
5 3.447 10,7  6.147 €/kk
6 3.813 10,7  6.513 €/kk

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Pornaisten sivistyslautakunnan 21.11.2018 (§88) vahvistamat viikoittaiset keskimääräisiin varattuihin hoitoaikoihin perustuvat kuukausimaksujen perusteet 1.1.2019 alkaen:

 

Varattu hoitoaika keskimäärin viikossa Kuukausimaksu prosentteina
tulojen ja perhekoon mukaisesta
enimmäismaksusta
Varattu viikoittainen hoitoaika yhteensä kalenterikuukaudessa
1. vähintään 35 tuntia 100 % 147 – 210 tuntia
2. yli 27 tuntia – alle 35 tuntia 85 % 114 – 146 tuntia
3. yli 20 tuntia – enintään 27 tuntia 70 % 85 – 113 tuntia
4. enintään 20 tuntia 60 % 84 tuntia

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon palvelusopimuksessa varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana. Kuukauden tunnit saadaan jakamalla varatut viikkotunnit viidellä ja kertomalla tulos 21: llä.

Esimerkki: Perheessä isä, äiti ja kaksi lasta (1v ja 4v), perheen koko on 4. Perheen bruttotulot 5000 € (sis. 5% lomarahan).
Keskimääräinen varattu hoitoaika/lapsi/viikko: 30 tuntia
=> yllä olevasta taulukosta Yli 27 tuntia – alle 35 tuntia => 85 %
Varattu hoitoaika kuukaudessa: 30 : 5 x 21 = 126 tuntia
Kuukausiansiot: 5000 – 3080 € = 1920 €
Kuukausimaksu: 1920 x 10,7 % = 205,44
1. lapsi: 205,44 x 85 % = 175 €/kk
2. lapsi: 205,44 x 85 % x 50 % = 87 €/kk
3. lapsi ja seuraavat lapset: 205,44 x 85 % x 20 % = 35 €/k
Kuukausimaksu pyöristetään lähimpään eromäärään.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi. Maksua määriteltäessä otetaan perheen tulona huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot mm.

 • ansio-, kiinteistö-, tai vuokratulot, metsätulot sekä ammatinharjoittamisesta saatu
  henkilökohtainen tulo
 • joustava ja osittainen hoitoraha
 • elatusapu, elatustuki ja eläketulo (otetaan huomioon hoidossa olevan lapsen osalta)
 • työttömyyskorvaus ja -avustus, työmarkkinatuki
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuksen mukainen päivä- ja
  äitiys/isyys/vanhempainraha
 • opintojen johdosta suoritettavat ansiosidonnaiset tulot
 • työllisyyskoulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki, jona maksetaan
  työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen
 • luontaisedut ja lomaraha

Tuloina ei oteta huomioon

 • lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea, työntekijän kilometri- ja työkalukorvauksia.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon

 • vanhemman tai huoltajan suorittamat elatusavut
 • rahana maksettu syytinki

Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan alkuperäisistä palkkalaskelmista ja muista päätöksistä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan maksun määräämistä edeltäneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. Palkkaan lisätään lomarahan osuus 5 %. Mikäli lomarahaa ei makseta, tulee siitä antaa työnantajan todistus.

Lapsella kaksi perhettä


Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Yrittäjän ja viljelijän tulotietojen ilmoittaminen


Yksityiset elinkeinonharjoittajat toimittavat verotoimiston antaman verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot yksityisnostoista tai kirjanpitäjän täyttämän todistuksen tai tuloslaskelman ja taseen edellisestä tilikaudesta.

Yrityksestään palkkaa nostavat toimittavat tulotiedot 12 edelliseltä kuukaudelta ja tiedot osingoista.

Viljelijät antavat verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot metsän pinta- alasta ja sijaintikunnasta. Ohjeita yrittäjän tulotietojen toimittamiseen saa tästä tuloselvityslomake sekä ohje metsätulojen selvittämiseen tästä.

Poikkeavat maksut


 • Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotuntimääristä esiopetuksen alkamispäivästä
  lähtien. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.
 • Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen, enintään 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on 60 %
  kokoaikaisen hoidon maksusta.
 • Lapsella on mahdollisuus osallistua lapsen vanhempien tai muiden huoltajien päätöksen
  mukaisesti osapäiväiseen tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen. Kunta päättää
  lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.
  Kuukausimaksu määräytyy prosenttiperusteisesti kalenterikuukauden yhteenlaskettujen
  varattujen keskimääräisten viikkotuntien perusteella
 • Perhe voi muuttaa hoitomaksun perusteena olevaa varattua keskimääräistä viikoittaista
  hoitoaikaa hoitosuhteen aikana, kun jakso on vähintään kolmen kalenterikuukauden
  pituinen ja keskimääräisten viikkotuntien lukumäärä/viikko on sama.
 • Hoitoaikojen ilmoittaminen tehdään etukäteen. Ohjeita saa varhaiskasvatusyksiköistä ja
  kotisivuiltamme.
 • Varhaiskasvatuksen laskussa laskutetaan kuukausittain vähintään maksupäätöksessä
  kerrottu kuukausimaksu
 • Mikäli toteutunut hoitoaika ylittyy kalenterikuukaudessa, laskutetaan maksu toteutuneen
  hoitoajan mukaan seuraavan korkeamman maksuluokan mukaisesti. Hoitopaikan
  käyttämisestä vähemmän kuin on varattu, ei hyvitetä.
 • Lapsen toteutuneeseen kalenterikuukauden hoitoaikaan lasketaan läsnäoloajan lisäksi
  mahdollinen sairaus- ja ennalta ilmoittamaton poissaolo.
 • Tilapäisestä hoidosta, enintään 10 päivää kalenterikuukaudessa, peritään yli viiden (5)
  tunnin hoidosta 20 €/päivä ja enintään viiden (5) tunnin hoidosta 12 €/päivä. Tällöin
  laskutetaan myös alle 27 euron hoitomaksu.

Maksu varhaiskasvatuksesta peritään 11 kuukaudelta toimikaudessa, tilapäiset poissaolot eivät siihen vaikuta. Elokuun aikana kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloittaneille seuraava heinäkuu on maksuton. Tämä koskee myös niitä lapsia, joiden hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut jossain toisessa kunnassa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa Pornaisten kunnalliseen varhaiskasvatukseen siirtymiseen saakka. Heidän tulee toimittaa varhaiskasvatuksen laskuttajalle tieto tällaisesta hoitosuhteesta.

 • Jos hoitosuhde on alkanut esim. lokakuussa, peritään seuraavalta heinäkuulta täysi maksu,
  vaikka lapsi olisi hoidossa vain päivän tai pari.
 • Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi,
  peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi on pois sairauden vuoksi yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana,
  peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko
  kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu
  määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
 • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajakson aikana. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava hoitopaikkaan päiväkodin johtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
 • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka lapselle ei olisi määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet
  pienimmästä perittävästä maksusta.

Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään hoitomaksussa varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa ennalta sovitut poissaolot varahoitotilanteissa, mikäli vanhemmat järjestävät lastensa varahoidon itse. Hyvityksen määrä suhteutetaan varattuihin viikkotunteihin.

Varhaiskasvatuksen maksun tarkistaminen


Lain perusteiden mukaisesti hoitomaksu määritellään toistaiseksi. Maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan joka toinen vuosi samojen toimikausien alusta kuin indeksitarkistukset tulevat voimaan. Huoltajien tulee kuitenkin aina viipymättä ilmoittaa kirjallisesti varhaiskasvatuksen laskutukseen toimikauden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen, avio/avoero tms.). Hoitomaksua tarkistetaan, kun bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %). Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan ko. kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä kunnanvirastoon.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu. Myöhässä tulleiden tulotietojen perusteella ei oikaista tehtyjä maksupäätöksiä takautuvasti.

Varhaiskasvatusmaksua voidaan alentaa asiakkaan hakemuksesta erityisistä syistä, esim. taloudellisten tai sosiaalisten syiden perusteella. Päätöksen maksualennuksesta tai -vapautuksesta tekee asiantuntijan (sosiaalityöntekijä) lausunnon jälkeen sivistysjohtaja.

Uuden hoitosuhteen alkaessa perheen on toimitettava selvitys tuloistaan. Tuloselvitys tehdään sähköisen asiakastietojärjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen


Vanhempien tulee tehdä hoitopaikan irtisanominen kirjallisesti pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös tulevat hoitosuhteet ja mahdollisesti aikaisemmin tehdyt varhaiskasvatus- ja siirtohakemukset toiseen hoitoyksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella. Jos hoitosuhde loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään alhaisempana suhteutettuna varattujen viikkotuntien mukaiseen kuukausimaksuun.

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Päiväkodin johtaja
Hanna Rintanen
040 314 5085

Laskentasihteeri
Ritva-Liisa Takkinen
040 174 5054

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015

Maksuluokat ja esioppilaan varhaiskasvatusmaksu

Pornaisissa noudatetaan hoitoaikaperusteista varhaiskasvatusmaksua. Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnan järjestämässä paikassa varhaiskasvatuslain 540/2018 12 § mukaisesti.

Lapsen oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen on määritelty varhaiskasvatuslaissa 540/2018, sivistyslautakunta on vahvistanut (21.11.2018 § 88) seuraavat viikoittaisiin keskimääräisiin varattuihin hoitoaikoihin perustuvat kuukausimaksujen perusteet 1.1.2019 alkaen

 

MAKSULUOKAT

varattu hoitoaika keskimäärin viikossa kuukausimaksu prosentteina tulojen ja perhekoon mukaisesta enimmäismaksusta varattu viikoittainen hoitoaika yhteensä kalenterikuukaudessa
1.  vähintään 35 tuntia 100 % 147 – 210 tuntia
2. yli 27 tuntia – alle 35 tuntia 85 % 114 – 146 tuntia
3. yli 20 tuntia – enintään 27 tuntia 70 % 85 – 113 tuntia
4. enintään 20 tuntia 60 % 84 tuntia

 

Huoltajan laskiessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa tulee huomioida varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana (laskutus kalenterikuukausittain). Kuukauden tunnit saadaan jakamalla varatut viikkotunnit viidellä ja kertomalla tulos 21:llä. Esimerkki: 20 tuntia/viikko => 20: 5 x 21 = 84 h/kk.

 

ESIOPPILAAN VARHAISKASVATUKSEN MAKSU

Esiopetusta annetaan 20 tuntia viikossa, 4 (neljä) tuntia joka arkipäivä maanantaista perjantaihin 9.8.2019 -30.5.2020 välisenä aikana lukuun ottamatta sivistyslautakunnan ilmoittamia loma-aikoja. Esiopetusaika on maksuton. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu määräytyy varatun viikoittaisen keskimääräisen hoitoajan perusteella.

Esimerkit:

 1. Lapsen laskutettava keskimääräinen viikoittainen hoitoaika ennen esiopetuksen alkamista 1.8. – 8.8.2018 on 50 tuntia

(30 + 20 = 50) => Maksu määräytyy maksuluokan 1. mukaan.

 1. Lapsen varattu keskimääräinen viikoittainen hoitoaika esiopetuksen lisäksi 9.8.2018 alkaen on 30 tuntia

(hoitoon klo 7, kotiin klo 17 = 10 h, esiopetusaika 4 h => 10 – 4 = 6 h, 6 x 5 = 30) => Maksu määräytyy maksuluokan 2. mukaan.

 

Poikkeava maksu

Esiopetuksen loma-aikoina laskutetaan voimassa olevan kuukausimaksun mukainen maksu, vaikka esiopetusikäisen lapsen toteutunut hoitoaika ylittyisi varatusta viikoittaisesta keskimääräisestä hoitoajasta syys-, joulu- tai talvilomaviikoilla.