Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut


Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut


Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.6.2022 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista asiakasmaksulain (1503/2016) indeksikorotusten perusteella.

Linkki tulostettaviin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteisiin (siv.ltk 22.6.2022 § 35) 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7.

Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti keskimääräisten palvelusopimuksessa varattujen viikkotuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta. Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla nuorimmasta lapsesta enintään 295 kuukaudessa, lasta koskevaa 28 € pienempää maksua ei peritä (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus ja tilapäinen varhaiskasvatus). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Pornaisissa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat sisarukset huomioidaan kunnallista varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä samojen periaatteiden mukaisesti kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat sisarukset

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti

Ohje tulotietojen toimittamiseen ja tietojentarkistukseen Wilmassa

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksuprosentti Korkein maksu, jos tulot yli €/kk
2 2913 10,70 % 5665
3 3758 10,70 % 6510
4 4267 10,70 % 7019
5 4777 10,70 % 7529
6 5284 10,70 % 8036

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta 197 euroa

Maksuluokat ja enimmäismaksut Pornaisten sivistyslautakunnan (22.6.2022,§35) päättämien maksuperiaatteiden mukaan 1.8.2022 alkaen

Varattu varhaiskasvatusaika keskimäärin viikossa Kuukausimak- su % tulojen ja perhekoon mukaisesta enimmäismak- susta Varattu viikoittainen varhaiskasvatusaika yhteensä kalenterikuukaudessa Enimmäismaksu

1.lapsi/2.lapsi/

3. lapsi

1. vähintään 35 tuntia 100 % 147 – 210 tuntia 295€/118€/59€
2. yli 27 tuntia – alle 35 tuntia 85 % 114 – 146 tuntia 251€/100€/50€
3. yli 20 tuntia – enintään 27 tuntia 70 % 85 – 113 tuntia 207€/83€/41€
4. enintään 20 tuntia 60 % 84 tuntia 177€/71€/35€

Edellä mainittujen tulorajojen euromäärät tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin mukaisesti. Suurin ja pienin maksu tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksiluvun muutoksen mukaisesti. Tarkistukset tehdään joka toinen vuosi ja Indekseillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä.

 Perheen tulot ja vähennykset

Varhaiskasvatuksen maksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi. Maksua määriteltäessä otetaan perheen tulona huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot mm.

 • ansio-, kiinteistö-, tai vuokratulot, metsätulot sekä ammatinharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
 • Joustava ja osittainen hoitoraha
 • elatusapu, elatustuki ja eläketulo (otetaan huomioon hoidossa olevan lapsen osalta)
 • työttömyyskorvaus ja -avustus
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko,
 • sairausvakuutuksen mukainen päivä- ja äitiys/isyys/vanhempainraha
 • opintojen johdosta suoritettavat ansiosidonnaiset tulot
 • työllisyyskoulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki, jona maksetaan työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen
 • luontoisedut ja lomaraha

Tuloina ei oteta huomioon

 • lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea, työntekijän kilometri- ja työkalukorvauksia.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon

 • vanhemman tai huoltajan suorittamat elatusavut
 • rahana maksettu syytinki

Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti uusimmista palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan avio- ja avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan alkuperäisistä palkkalaskelmista ym. päätöksistä. Jos kuukausitulot vaihtelevat, huomioidaan maksun määräämistä edeltäneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausiansio. Palkkaan lisätään lomarahan osuus 5 %. Mikäli lomarahaa ei makseta, tulee siitä antaa työnantajan todistus.

Lapsella kaksi perhettä


Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Yrittäjän ja viljelijän tulotietojen ilmoittaminen


Yksityiset elinkeinonharjoittajat toimittavat verotoimiston antaman verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot yksityisnostoista tai kirjanpitäjän täyttämän todistuksen edellisestä tilikaudesta. Yrityksestään palkkaa nostavat toimittavat tulotiedot 12 edelliseltä kuukaudelta ja tiedot osingoista. Viljelijät antavat verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot omistamistaan metsähehtaareista.

Poikkeavat maksut


 • Perusopetuslain mukaisen maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotuntimääristä esiopetuksen alkamispäivästä lähtien. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista varhaiskasvatusta, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia asiakasmaksulain 29.12.2016/1503 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, kunta perii maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan (kts. maksuluokat). Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus
 • Perhe voi muuttaa varattua viikoittaista aikaa varhaiskasvatussuhteen aikana, kun jakso on vähintään kolmen kalenterikuukauden pituinen ja keskimääräisten tuntien lukumäärä viikossa on sama.
 • Varhaiskasvatusaikojen varaaminen/ilmoittaminen: ohjeita saa varhaiskasvatusyksiköstä
 • Varhaiskasvatuksen laskussa laskutetaan kuukausittain vähintään maksupäätöksessä kerrottu kuukausimaksu.
 • Mikäli keskimääräinen varattu varhaiskasvatusaika ylittyy kalenterikuukaudessa, laskutetaan maksu toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan seuraavan korkeamman maksuluokan mukaisesti. Varhaiskasvatuspaikan käyttämisestä vähemmän kuin on varattu, ei hyvitetä.
 • Lapsen toteutuneeseen varhaiskasvatusaikaan lasketaan läsnäoloajan lisäksi mahdollinen sairaus- ja ennalta ilmoittamaton poissaolo.
 • Tilapäinen varhaiskasvatus: Yli 5 tunnin varhaiskasvatuksesta peritään 20 € /päivä ja enintään 5 tunnin varhaiskasvatuksesta 12 €/päivä. Tällöin laskutetaan myös alle 27 euron varhaiskasvatusmaksu.

Varhaiskasvatusmaksun periminen

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimikaudessa, tilapäiset poissaolot eivät siihen vaikuta. Elokuun aikana kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloittaneille seuraava heinäkuu on maksuton. Tämä koskee myös niitä lapsia, joiden varhaiskasvatussuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut jossain toisessa kunnassa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa Pornaisten kunnalliseen varhaiskasvatukseen siirtymiseen saakka. Heidän tulee toimittaa kunnantoimistoon laskuttajalle tieto tällaisesta varhaiskasvatussuhteesta.

 • Jos varhaiskasvatussuhde on alkanut esim. lokakuussa, peritään seuraavalta heinäkuulta täysi maksu, vaikka lapsi olisi varhaiskasvatuksessa vain päivän tai pari.
 • Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
 • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan. Jaksosta on ilmoitettava päiväkodin johtajalle/varhaiskasvatuksen ohjaajalle vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua aloituspäivää.
 • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka lapselle ei olisi määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.
 • Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa varhaiskasvatuksen ohjaajan/päiväkodin johtajan kanssa ennalta sovitut poissaolot varahoitotilanteissa, mikäli vanhemmat järjestävät lastensa varahoidon itse.  Hyvityksen määrä suhteutetaan varattuihin viikkotunteihin.

Varhaiskasvatuksen maksun tarkistaminen ja maksaminen, paikan irtisanominen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 29.12.2016/1503 12 § mukaisesti varhaiskasvatusmaksu määritellään toistaiseksi. Maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan joka toinen vuosi samojen toimikausien alusta kuin indeksitarkistukset tehdään. Huoltajien tulee viipymättä ilmoittaa kirjallisesti laskentasihteerille kunnantoimistoon toimikauden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen, avioero tms.). Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan, kun bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %). Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan ko. kuukauden maksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä laskentasihteerille.

 • Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
 • Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu.
 • Varhaiskasvatusmaksua voidaan alentaa asiakkaan hakemuksesta erityisistä syistä, esim. taloudellisten tai sosiaalisten syiden perusteella. Päätöksen maksualennuksesta tai -vapautuksesta tekee asiantuntijan (sosiaalityöntekijä) lausunnon jälkeen sivistysjohtaja.
 • Uuden varhaiskasvatussuhteen alkaessa huoltaja ohjeistetaan tekemään tuloselvitys Wilmassa/ toimitetaan varhaiskasvatuspäätöksen mukana tuloselvityslomake tulojen ilmoittamista varten

Varhaiskasvatusmaksun maksaminen

Varhaiskasvatus laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Kunnantoimistolta lähetetään pääsääntöisesti seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen lasku viitepankkisiirtoineen, jolla maksu maksetaan eräpäivänä.  Reskontra ja maksujen perintä on ulkoistettu ja maksumuistutuksen lähettämisestä perintätoimisto perii oman hinnastonsa mukaisen maksun. Varhaiskasvatuksen maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Viivästyskorko on lainmukainen.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Vanhempien tulee tehdä varhaiskasvatuspaikan irtisanominen kirjallisesti pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatussuhteen päättymistä

Varhaiskasvatuksen maksun määrittely, laskutus ja perintä: yhteystiedot


Maksujen määrittelystä ja laskutuksesta vastaa laskentasihteeri (Leena Välimäki) puh. 040 541 0537 . Maksujen perinnästä vastaa reskontranhoitaja Tarja Koski 040 174 5053 (etunimi.sukunimi@pornainen.fi).

Varhaiskasvatukseen liittyvät hakemukset ja ilmoitukset (mm. tulotietojen ja tuntimäärien muutokset) tehdään ensisijaisesti Wilman kautta, paperilomakkeita saa tarvittaessa kunnantoimistolta sekä päiväkodeilta. Tulotietoja toimitettaessa tulee niistä käydä ilmi lapsen nimi ja varhaiskasvatusyksikkö/ryhmä.

Yhteystiedot


Varhaiskasvatusmaksujen laskutus

Laskentasihteeri Leena Välimäki
040 541 0537

Perintä, maksumuistutukset
reskontranhoitaja Tarja Koski
040 174 5053

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015

Varhaiskasvatusmaksu/esimerkkejä maksun laskemiseen

Huoltajan laskiessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa tulee huomioida varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana (laskutus kalenterikuukausittain). Kuukauden tunnit saadaan jakamalla varatut viikkotunnit viidellä ja kertomalla tulos 21:llä. Esimerkki: 20 tuntia/viikko => 20: 5 x 21 = 84 h/kk

Esimerkki:

Perheessä isä, äiti ja kaksi lasta (1v ja 4v). Perheen bruttotulot 5000 € (sis. 5 % lomarahan).  

Keskimääräinen varattu varhaiskasvatusaika/lapsi/viikko: 30 h

= > taulukosta Yli 27 tuntia – alle 35 tuntia => 85 % (ks. sivu 3).

Kuukausiansiot: 5000 – 4267 € = 733 €

Kuukausimaksu: 901 x 10,7 % = 78

96 x 85 % = 1. lapsi 66 € ja 2. lapsi 26 € (40 %). 2. lapsesta ei peritä maksua.

Kuukausimaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

 

Esimerkki:

esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksu

Esiopetusta annetaan 20 tuntia viikossa, 4 (neljä) tuntia joka arkipäivä maanantaista perjantaihin sivistyslautakunnan määritteleminä koulu/esiopetusaikoina lukuun ottamatta koulujen loma-aikoja. Esiopetusaika on maksuton. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu määräytyy varatun viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan perusteella kts. sivu 1.

Esiopetuksen loma-aikoina laskutetaan voimassa olevan kuukausimaksun mukainen maksu, vaikka esiopetusikäisen lapsen toteutunut varhaiskasvatusaika ylittyisi varatusta viikoittaisesta keskimääräisestä varhaiskasvatusajasta syys-, joulu- tai talvilomaviikoilla.

 1. Lapsen laskutettava keskimääräinen viikoittainen varhaiskasvatusaika ennen esiopetuksen alkamista 3-7.8.2020 on 50 tuntia (varhaiskasvatusaika klo 7-17) => Maksu määräytyy maksuluokan 1. mukaan kyseisellä ajanjaksolla.
 1. Lapsen varattu keskimääräinen viikoittainen varhaiskasvatusaika esiopetuksen lisäksi 10.8.2020 alkaen on 30 tuntia

(varhaiskasvatukseen klo 7, kotiin klo 17 = 10 h, esiopetusaika 4 h => 10 – 4 = 6 h, 6 x 5 = 30) => Maksu määräytyy maksuluokan 2. mukaan kyseisestä ajankohdasta eteenpäin