Yksityistieasioiden käsittely


Kuntien yksityistieasioiden käsittely siirtyivät Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2019

Samalla lakimuutoksen kautta yksityistieasioita kunnissa hoitaneet tielautakunnat lakkaavat. Yksityistieasioita on Pornaisissa hoitanut 4 kunnan yhteinen rakennus- ja ympäristölautakunta joka on toiminut myös tielautakuntana. Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019. Tielautakunnat eivät kuitenkaan ota enää uusia yksityistielain mukaisia tehtäviä. Vuoden 2019 aikana saatetaan loppuun keskeneräisiä yksityistieasioita. Vuoden lopussa vielä kesken olevat asiat siirretään Maanmittauslaitokseen loppuun-saatettaviksi.

Tielautakunnille aiemmin kuuluneet yksityistielain mukaiset tehtävät siirtyvät pääasiassa Maanmittaus-laitoksen hoidettavaksi. Lisäksi tiekuntien päätösvaltaa on laajennettu.

Yksityistietoimitusten suorittamisesta vastaa Maanmittauslaitos. Tiedote ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät liitteenä olevasta tiedotteesta.

Lisätiedot: Maanmittauslaitoksen tiedote yksityistieasioista 

Yksityistieavustukset


Kunta kuitenkin päättää yksityistieavustusten myöntämisestä yksityisteille. Haku alkaa vuosittain maaliskuussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Päätöksiä toimitetaan viimeistään hakuvuoden elokuussa.

Yksityistieavustusten käsittely tapahtuu vuosittain, ohjeet tulevan vuoden haulle julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Itäväylälehdessä sekä tällä sivulla ennen hakuajan alkamista. Aiemmin hakemuksia jättäneille postitetaan myös tieto hakemusajasta.

Yksityistieavustuksen myöntämisen perusteet:

  1. Avustusta voidaan myöntää yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Avustettavan tien pituuden on oltava pysyvästi asuttuun talouteen asti tien alkupisteestä vähintään 300 metriä. Tietä avustetaan enintään viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen asti.
  2. Tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan.
  3. Uuden tien rakentamista ei avusteta.
  4. Pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä tai vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tien osalle ei avustusta myönnetä. Jos tie on kuitenkin huomattava läpiajotie ja tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys, niin tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan.
  5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista kunnossapitokustannuksista
  6. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että tiekunta esittää edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä muut selvitykset tien kunnossapitomenoista. Tien parantamisen osalta on esitettävä suunnitelma ja kustannusarvio.
  7. Avustusta saavilla tieosilla voidaan pitää katselmuksia hoidon tason arvioimiseksi. Avustusta myöntävällä toimielimellä on oikeus käyttää harkintaa tapauskohtaisesti.
  8. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on oltava perustettu tiekunta.
  9. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla ilmoitettu yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Yksityisrekisterin pitäjänä toimii Maanmittauslaitos ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tehtävistä ilmoituksista vastaa Väylävirasto.

Mikäli kohdassa 8 ja 9 mainitut vaatimukset on laitettu vireille ennen hakemuksen jättämistä, voidaan avustus myöntää ehdollisena siten, että kohdan 8 ja 9 vaatimusten täytyttyä avustus maksetaan, kun tiekunta on perustettu ja rekisteröity. Tämä edellyttää aina harkinnanvaraisuutta ja avustus voidaan myös kyseiseltä  vuodelta evätä. Avustusta ei myöskään  makseta enää seuraavana vuonna.

Tämä ohje on voimassa 1.1.2019 alkaen myönnettävissä avustuksissa.

(Hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.2.2019 § 10).

Yksityistieavustukset 2022 ovat haettavissa 29.4.2022 mennessä:

Myöntämisen perusteet 2022
Kuulutus

Avustuksen ehtona on siis kunnanvaltuuston hyväksymien perusteiden lisäksi, että tiekunta on järjestäytynyt, ja tiekuntaa ilmoittamaan avustushakemuksessa, ovatko sen tiedot ajantasalla (50 §).

Tiekunnan tulee itsenäisesti Maanmittauslaitoksen kautta selvittää järjestäytymiseen tarvittavat toimet sekä ilmoittaa tiedot Maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin.

Uuden yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. Ohjeet ja sähköpostiosoite yksityistien tietojen lähettämiselle löytyy täältä

Yksityisteiden tulee itsenäisesti lähettää pyydetyt tiedot Digiroad –järjestelmään.

Tietoa yksityistielain uudistuksesta:

Kuntaliiton yleiskirje

Muutokset pähkinänkuoressa

Lisätiedot ja hakemusten toimittaminen
Muutoksia yksityistielainsäädännössä 1.1.2019 alkaen

 

Lisätiedot ja yksityistieasiat
Tekninen johtaja

040 174 5007

Kirjeitse:
Pornaisten kunta, PL 21, Kirkkotie 176, 07171 PORNAINEN

skannattuna sähköpostitse: kunta@pornainen.fi (huom. hakemuslomake liitteineen)

Yhteystiedot


Lisätiedot ja yksityistieasiat
Tekninen johtaja
puh. 040 174 5007