Sidonnaisuusrekisteri


Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoituksen julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusrekisteri, päivitetty 29.6.2021

Tietosuoja


Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Pornaisten kunnassa 25.5.2018 alkaen. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Yleinen tietosuoja-asetus lisää yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia. Rekisteröidyillä on aiempaa laajemmat oikeudet ymmärtää ja seurata omien henkilötietojensa käsittelyä ja käyttöä eri tarkoituksissa.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietojen tarkastuspyynnön tai tietojen korjausvaatimuksen. Pornaisten kunnassa tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee jättää henkilökohtaisesti tietosuojavastaavalle kunnantoimistolla. Henkilöllisyys on todistettava lomaketta jätettäessä ja kopioita tiedoista noudettaessa.

Tietojen tarkastusoikeuslomake 2019

Tietojen korjaamisvaatimuslomake 2019

Huomioi vielä tietojen toimittamisen tietoturvasta: sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja kuten henkilötunnuksia, henkilökohtaisia sosiaali- ja terveystietoja tai pankkitilinumeroa.

Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on velvoite tehdä seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Nämä tiedot on kerätty ns. tietosuojaselosteiksi.

Tälle sivulle kootaan Pornaisten kunnan tietosuojaselosteita käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaselosteita kartutetaan sekä päivitetään jatkuvasti. Kukin toimiala vastaa omista tietosuojaselosteistaan ja niiden paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Hallinnon selosteet:

Kuntakehitystoimialan selosteet:

Kirjaston selosteet:

Koulujen ja varhaiskasvatuksen selosteet:

Vapaa-aikatoimen selosteet:

 

Tietosuojavastaava

Informaatikko
Mari Ahokas
040 1745005
mari.ahokas@pornainen.fi

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi/etusivu

Katso myös: arjentietosuoja.fi/fi

Tietosuojaan vaikuttavia lakeja:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden
  suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja
  direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta
  1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta (1074/1992)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
 • Perustuslaki (731/1999, 10§)
 • Rikoslaki (39/1889, luku 38 ja 40)
 • STM:n asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)
 • STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • VN:n asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta
  (683/2007).

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Pornaisten kunnassa 25.5.2018 alkaen. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Yleinen tietosuoja-asetus lisää yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia. Rekisteröidyillä on aiempaa laajemmat oikeudet ymmärtää ja seurata omien henkilötietojensa käsittelyä ja käyttöä eri tarkoituksissa.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietojen tarkastuspyynnön tai tietojen korjausvaatimuksen. Pornaisten kunnassa tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee jättää henkilökohtaisesti tietosuojavastaavalle kunnantoimistolla. Henkilöllisyys on todistettava lomaketta jätettäessä ja kopioita tiedoista noudettaessa.

Tietojen tarkastusoikeuslomake 2019

Tietojen korjaamisvaatimuslomake 2019

Huomioi vielä tietojen toimittamisen tietoturvasta: sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja kuten henkilötunnuksia, henkilökohtaisia sosiaali- ja terveystietoja tai pankkitilinumeroa.

Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on velvoite tehdä seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Nämä tiedot on kerätty ns. tietosuojaselosteiksi.

Tälle sivulle kootaan Pornaisten kunnan tietosuojaselosteita käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaselosteita kartutetaan sekä päivitetään jatkuvasti. Kukin toimiala vastaa omista tietosuojaselosteistaan ja niiden paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Hallinnon selosteet:

Kuntakehitystoimialan selosteet:

Kirjaston selosteet:

Koulujen ja varhaiskasvatuksen selosteet:

Vapaa-aikatoimen selosteet:

 

Tietosuojavastaava

Informaatikko
Mari Ahokas
040 1745005
mari.ahokas@pornainen.fi

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi/etusivu

Katso myös: arjentietosuoja.fi/fi

Tietosuojaan vaikuttavia lakeja:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden
  suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja
  direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta
  1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta (1074/1992)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
 • Perustuslaki (731/1999, 10§)
 • Rikoslaki (39/1889, luku 38 ja 40)
 • STM:n asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)
 • STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • VN:n asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta
  (683/2007).

Yhteystiedot


Tietosuoja-asiat
Informaatikko, tietosuojavastaava
Mari Ahokas
040 1745005
mari.ahokas@pornainen.fi