Sidonnaisuusrekisteri


Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoituksen julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusrekisteri 4.1.2022

Tietosuoja


Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta. Pornaisten kunta noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679 EU) ja siihen liittyvien muiden säädösten vaatimuksia ja eri toimialojen erityislainsäädäntöä.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

Yleinen tietosuoja-asetus sääntelee yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä, mikäli henkilötietojen käsittelyperusteena on antamasi suostumus.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietojen tarkastuspyynnön tai tietojen korjausvaatimuksen. Pornaisten kunnassa tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee jättää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti tietosuojavastaavalle. Henkilöllisyys on todistettava lomaketta jätettäessä ja kopioita tiedoista noudettaessa.

  • Tällä asiakirjalla voit toteuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 15 artiklan mukaisen oikeutesi tutustua sinua koskeviin henkilötietoihisi, mikäli niitä on kerätty. Ennen tietojen luovuttamista tarkastamme tarvittaessa henkilöllisyytesi:

Henkilötietojen tarkastuspyyntö 2022

  • Tällä asiakirjalla voit toteuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 16 artiklan mukaisen oikeutesi vaatia epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojen oikaisemista:

Rekisteritietojen korjausvaatimus 2022

Huomioi vielä tietojen toimittamisen tietoturvasta: sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja kuten henkilötunnuksia, henkilökohtaisia sosiaali- ja terveystietoja tai pankkitilinumeroa.

Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä laativat selosteen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Nämä tiedot on kerätty tietosuojaselosteiksi.

Tälle sivulle kootaan Pornaisten kunnan tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteita päivitetään tarvittaessa. Kukin toimiala vastaa omista tietosuojaselosteistaan ja niiden paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Hallinnon selosteet:

Kirjaston selosteet:

Koulujen ja varhaiskasvatuksen selosteet:

Vapaa-aikatoimen selosteet:

Teknisen toimen selosteet:

Kuntakehitystoimialan selosteet:

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojan valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavastaava

Informaatikko
Mari Ahokas
040 1745005
tietosuojavastaava@pornainen.fi

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi/etusivu

Katso myös: arjentietosuoja.fi/fi

Yhteystiedot


Tietosuoja-asiat
Informaatikko, tietosuojavastaava
Mari Ahokas
040 1745005
tietosuojavastaava@pornainen.fi