Pornaisten ja Järvenpään välinen liikenne ajalla 20.6. - 8.8.2022

Pornaisten ja Järvenpään välinen liikenne ajalla 20.6. - 8.8.2022

Aikataulu


Kunnantoimisto on suljettuna 26.-27.5.2022

Pornaisten kunnantoimisto on suljettuna 26.-27.5.2022.

Mukavaa helatorstaita ja karnevaalipäivää Kirkkotien varrella to 26.5.2022 klo 11 -14!


Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous 30.5.2022 klo 18.30

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 30.5.2022 klo 18.30, esityslista.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 3.6.2022.

Kokous on katsottavissa striimattuna:

https://www.youtube.com/watch?v=hMgOKiCZ6xY

https://www.streamers.fi/pornainen


Haettavana kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde ajalle 29.8.2022 - 31.5.2024

Haettavana kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde ajalle 29.8.2022 - 31.5.2024

Päätehtäväalueena on lasten- ja nuortenkirjastotyö. Arvostamme innostunutta ja monipuolista työotetta sekä kykyä toimia yhteistyössä koulujen, päiväkotien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa asiakaspalvelu kirjastossa ja kahdella koululla, kirjavinkkaus, mediakasvatus, työparina toimiminen mediakasvatuksessa sekä mediatapahtumissa. Työhön sisältyy iltavuoroja. Työtehtävät sijoittuvat kirjaston lisäksi Parkkojan ja Mika Waltarin kouluille. Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Palvelussuhteen palkkaus ja ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Koeaika on 4 kuukautta. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään opisto- tai ammatillinen tutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot.

Hakemukset sähköpostitse: kunta(at)pornainen.fi. Hakemukseen tulee liittää jäljennökset pätevyyttä osoittavista tutkintotodistuksista sekä mahdolliset alaan liittyvät työtodistukset.
Hakemuksen otsikkokenttään merkintä ”Kirjastovirkailija”.

Hakuaika päättyy perjantaina 10.6.2022 kello 16.00. Haastattelut saatetaan aloittaa jo hakuaikana.

Tiedustelut: kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad puh. 040 356 8573 marianne.lindblad(at)pornainen.fi

Hakemuksia ei palauteta. Lähettäessään hakemuksen hakija suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään ja tiedot arkistoidaan kunnan päätöksentekoprosessin mukaisesti käsittelyn ajaksi ja enintään vuodeksi valintapäätöksen saavutettua lainvoiman.

 


Kunnanhallituksen myöntämät yhdistys- ja seurataloavustukset sekä yhteisöavustukset ovat haettavana 30.6.2022 mennessä

Kunnanhallituksen myöntämät yhdistys- ja seurataloavustukset sekä yhteisöavustukset ovat haettavana 30.6.2022 mennessä

Vapaamuotoiset hakemukset yhdistys- ja seurataloavustuksia sekä yhteisöavustuksia varten tulee toimittaa 30.6.2022 mennessä Pornaisten kunnanhallitukselle os. Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai kunta@pornainen.fi.

Kunnanhallitus on vahvistanut 16.5.2022 §:ssä 121 yhteisöavustusten jaossa noudatettavat seuraavat periaatteet:

 1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen
 2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista
 3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen tulonlähde
 4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle
 5. Yhteisöavustusta ei myönnetä, mikäli yhdistys saa toiminta-avustusta Pornaisten kunnan muun avustusjärjestelmän kautta
 6. Yhteisöavustusta ei myönnetä poliittisille ja uskonnollisille järjestöille
 7. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma
 8. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli sääntöjä rikotaan
 9. Avustusten hakuaika on vuosittain 30.6. mennessä
 10. Hakemukset käsitellään kerran vuodessa ja ne ilmoitetaan haettavaksi kunnan verkkosivuilla

Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin startti, hakuaikaa jatkettu

Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin startti, hakuaikaa jatkettu!

Pornainen kutsuu kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ideoimaan yhteensä 20 000 euron määrärahalla kunnan eri ryhmiä hyödyttäviä hankkeita ja tapahtumia!

Osallistuvan budjetoinnin kautta on toteutettu mm. kotiseutukiertoajelu, valokuvakilpailu, heijastavien kestokassien kampanja, elokuvamatkoja lapsille sekä taitelijatapaaminen ja elokuvanäytös Pornaisissa.
Myönnetyt avustukset eri hankkeille ja tapahtumille ovat vaihdelleet 500 €-3500 € välillä.

Ehdotusten hakuaikaa on jatkettu kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2022 § 119, hankkeiden tulee valmistua 31.12.2022 mennessä:

Sähköiset ehdotukset: https://pornainen.fi/kunta-hallinto/aloitteet-ja-palautteet
Sähköpostitse: kunta(at)pornainen.fi
Paperiset ehdotukset tulee lähettää kunnantoimistoon osoitteella: Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai palauttaa kunnantalon pääoven vieressä olevaan valkoiseen postilaatikkoon.

Tule mukaan rakentamaan yhdessä parempaa Pornaista!

Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet

Osallistuva budjetointi toteuttaa kunnan strategiaan kirjattuja osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteita. Tavoitteena on hyödyntää kehittämisessä kuntalaisten aktiivisuutta osoittamalla kuntalaisten esittämille hankkeille ja ideoille taloudellisia resursseja avustuksen muodossa.

Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee olla kunnan arvojen ja strategian mukaisia sekä lisätä kunnan toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimasuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja voimavarat huomioiden.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin (investointeihin) että erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin käyttötalousmenoihin kohdentuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, konsertit, näyttelyt jne.

Osallistuvan budjetoinnin avustuksilla voidaan vuonna 2022 rahoittaa noin 10 erilaista ja erikokoista hanketta. Rahoitettavat hankkeet eivät saa olla sellaisia, joita kunta rahoittaa muilla avustuksilla.

Avustettaville ehdotuksille on eduksi, mikäli hakija esittää myös omaa panostustaan hankkeen toteutukseen. Tämä voi koostua rahallisesta panostuksesta, aineista ja tarvikkeista tai ehdottajan omasta työpanoksesta. Hankkeen hakija vastaa sen toteutuksesta avustusehdotuksessa esittämällään tavalla.

Osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet 2022

Toteutusaikataulu on seuraava:

 • haku avataan 8.4. mennessä
 • ehdotukset tulee jättää viimeistään 29.4.
 • hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 2.5.
 • hakemusten käsittely johtoryhmässä 3.5.
 • kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 13.5.
 • tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä hankkeiden yhteyshenkilöille 13.5.
 • mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hallintojohtajalle 31.5. mennessä
 • ennakkoavustukset maksetaan 8.6. mennessä
 • hakuaikaa jatkettu kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2022 § 119, hankkeiden tulee valmistua 31.12.2022 mennessä

 


Kuulutus yhteislupahakemuksesta kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen

 KUULUTUS YHTEISLUPAHAKEMUKSESTA

Askolan ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen yhteishakemus kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.  Kuulutuksen julkaisupäivä: 13.5.2022.
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Hakija: Kuljetusliike K.A. Löfgren Ky, Moreenitie 10, 07170 Pornainen Hakemuksen mukainen toiminta: Hakija hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle sekä murskaukselle Pornaisten Kirveskoskella sijaitsevalle Mäkelän kallioalueelle, tilalle Mäkelä (611-403-4-36). Kiinteistöllä ei aiemmin ole ollut maa-ainesten ottotoimintaa.

Lähin asutus sijaitsee pohjois-, koillis- ja länsipuolella vähintään 300 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajasta. Lisäksi ottamisalueen itäpuolella on vapaa-ajanasutusta noin 500 metrin etäisyydellä. Alueelle kuljetaan osoitteen Kirveskoskentie 394 kohdalta kääntyvän nimeämättömän yksityistien kautta. Liikennemäärä on keskimäärin 10-30 käyntiä työpäivässä, kun alueella toimitaan.

Haettu kiviainesten otto- ja jalostusmäärä on 360.000 m³ ktr. Lupaa haetaan viideksitoista vuodeksi. Alueella toimitaan maanantaista perjantaihin klo 7-22, paitsi kuljetuksia voi olla myös viikonloppuisin. Toiminnassa voi olla taukoja. Ennalta arvioiden toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu- ja pölypäästöt. Toiminnan vaikutuksia hule- ja kaivovesiin on myös suunniteltu seurattavaksi.

Kuulutus on nähtävillä Askolan ja Pornaisten kuntien verkkosivuilla 13.5.-20.6.2022. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä 13.5.-20.6.2022 www.julkipano.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää ensisijaisesti www.julkipano.fi –sivuston kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu@askola.fi. viimeistään 20.6.2022.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola, etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7639 420

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta


Keusote tiedottaa

Neljännet koronarokoteannokset laajenevat iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet

Neljännet koronarokoteannokset laajenevat iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet

Neljänsiä koronarokoteannoksia aletaan tarjoamaan Keusotessa niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet. THL antoi asiasta suosituksensa 5.5.2022.

Ketä uusi suositus koskee?

Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita. Iäkäs henkilö on laissa määritelty sellaiseksi, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. THL:n suosituksessa ei ole mainittu tarkkaa ikärajaa.

Milloin voin ottaa neljännen rokotteen?

Neljännen annoksen voi saada, kun kolmannesta annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut vähintään kolme kuukautta. Jos olet saanut kolmannen koronarokotteen ja lisäksi sairastanut koronavirusinfektion (yli kuusi viikkoa rokotuksen ja taudin välillä), ei tarvetta neljännelle annokselle ole.

Varaa aika tai hae rokotus walk-in pisteeltä

Ajan rokotukseen voit varata soittamalla arkisin klo 8 – 16 ajanvarausnumeroon:

Tiedotamme erikseen, kun sähköiseen ajanvaraukseen on tehty laajennukseen liittyvät päivitykset.

Voit käydä ottamassa rokotuksen myös ilman ajanvarausta walk-in-pisteeltämme Hyvinkään Willassa tai lauantaina 14.5. useilta Keusoten terveysasemilta. Tarkemmat tiedot löytyvät rokotussivuiltamme:

Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden rokotukset

Järjestetyn kotihoidon piirissä olevat henkilöt saavat rokotteen kotihoidon kautta. Omaishoidon asiakkaat voivat varata ajan tavalliseen tapaan puhelimitse tai sähköisesti taikka hakea rokotuksen walk-in-rokotuspisteeltä.


työhakemus

Haettavana kouluvalmentajan työsuhde ajalle 1.8.2022-30.6.2023

Haettavana kouluvalmentajan työsuhde ajalle 1.8.2022-30.6.2023

Pornaisten kunta hakee sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen kouluvalmentajaa. Tarkoituksena hankkeessa on muodostaa Pornaisten kuntaan vakituinen kouluvalmentajan työnkuva.

Sitouttava kouluyhteisötyö hanke tukee oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa ottamaan käyttöön sellaisia käytänteitä, jotka sitouttavat koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä ennaltaehkäisevät poissaoloja ja niiden vaikutuksia. Mäntsälän kunta on vetovastuussa 9 kunnan yhteisessä hankkeessa (Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Nurmijärvi, Pornainen, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi). Hankkeen aikana kehitetään valtakunnallista mallia yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, Karvin, kuntien ja koulun kanssa. Tavoitteena on yhteinen ja yhtenäinen toimintatapa poissaoloja ennaltaehkäisevään ja varhaista puuttumista tukevaan toimintakulttuuriin.

Kouluvalmentajan työnkuvaan kuuluu:

 • olla yksi opiskeluhuollon tukitoimista, on saatavilla koululla, osallistuu arkeen
 • rooli toimia sekä korjaavana että ennaltaehkäisevänä työntekijänä
 • tukee oppilaita kouluun tulemisessa, koulussa olemisessa, hakee oppilaita tunneilta ”pysäkille”
 • huolehtii osaltaan opintojen etenemisestä ja yhteistyöstä opettajien kanssa
 • tutkimusperustaisten mallien hyödyntäminen
 • edistää kiusaamista, häirintää ja syrjintää vastustavaa toimintakulttuuria kouluissa
 • koulujen loma-ajoilla kouluvalmentajalle voidaan osoittaa muita nuorisotyötä tukevia tehtäviä

Kouluvalmentajat edistävät hankekunnan omaa pilottia ja ovat yhdessä kehittämässä koko hankkeen kuntien kanssa kouluvalmentajien tehtävää opetus- ja kulttuuriministeriön, hankkeen ohjausryhmän ja koordinaatioryhmän ohjauksessa.

Hakijalle on eduksi kokemus koulumaailmasta ja sosiaali- ja terveystoimesta sekä hanketyöstä. Odotamme hakijalta näkemystä ja kokemusta koulupudokkuuden ennaltaehkäisevistä toimista ja menetelmistä sekä koulukiusaamista ehkäisevistä toimista. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tutkinto. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja tiimitaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset on esitettävä ja annettava niistä kopiot mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään viikoilla 22 ja/tai 23.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.  Kouluvalmentajan tehtäväkohtainen palkka on 2739 eur/kk. Palvelussuhteessa noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Valituksi tulleen on 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.  Valittu on velvollinen työnantajan pyynnöstä antamaan tälle tehtävien hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevat tarpeelliset tiedot työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 25.5.2022 mennessä osoitteella: Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai sähköisesti kunta@pornainen.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015 ja yhtenäiskoulun rehtori Lea Backman, puh. 040 174 5085


työhakemus

Haettavana laskentasihteerin työsuhde, hakuaikaa jatkettu

HAETTAVANA LASKENTASIHTEERIN TYÖSUHDE 15.6.2022 LUKIEN, hakuaikaa jatkettu

Laskentasihteerin tehtäviin kuuluu henkilöstön palkanlaskentatehtäviä sekä sivistystoimen laskutukseen ja tukien maksatukseen liittyviä tehtäviä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään tradenomin, merkonomin tai muuta tehtävään soveltuvaa tutkintoa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Palvelussuhteeseen valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palvelusuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 6.6.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella: kunta(at)pornainen.fi tai Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 040 558 2562 ja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015